ALGEMENE VOORWAARDEN BENDER HYPNOTHERAPIE & COACHING

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De Hypnotherapeut: Vanessa Bender, opererend onder de naam “Bender Hypnotherapie & Coaching ”, statutair gevestigd aan de Van Lyndenstraat 17, 6521 BH Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78183944 namens wie de Hypnotherapeut diensten op het gebied van coaching en hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bender Hypnotherapie & Coaching een overeenkomst aangaat en/of aan de Hypnotherapeut opdracht verstrekt tot het verrichten van een dienst op het gebied van coaching en hypnotherapie en aanverwante werkzaamheden.

Opdracht: alle diensten en producten die de Hypnotherapeut voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als Hypnotherapeut en coach online en fysiek coachen van en hypnotherapie verlenen aan natuurlijke personen en rechtspersonen (ondernemers) door middel van coaching trajecten, workshops, challenges, masterclasses, trainingen, groepssessies, interactieve talks, optreden als spreker bij (online) evenementen en overige werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt.

Inschrijven: Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Hypnotherapeut. Hiertoe wordt door Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verstrekt aan de Hypnotherapeut.

Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Hypnotherapeut en Opdrachtgever krachtens welke Hypnotherapeut de opdracht en/of dienst zal uitvoeren.

Partijen: Bender Hypnotherapie & Coaching en de opdrachtgever

Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving (inclusief whatsapp en social media).

NIBIG: Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg

Website: www.vanessabender.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hypnotherapeut gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Hypnotherapeut, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Hypnotherapeut en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door de Hypnotherapeut derden en/of leveranciers worden betrokken.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en de Hypnotherapeut zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Opdrachtgever en de Hypnotherapeut treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Offertes van Hypnotherapeut zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Hypnotherapeut zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Hypnotherapeut met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De Opdrachtgever geeft Hypnotherapeut een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5 Hypnotherapeut is gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de Opdrachtgever te factureren alvorens uitvoering van de opdracht. Betaling in termijnen is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Hypnotherapeut.

3.6 Afspraken over deadlines worden schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Hypnotherapeut afhangt van feedback of input van de Opdrachtgever, is Hypnotherapeut nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Hypnotherapeut is gerechtigd deadlines eenzijdig te verschuiven.

3.7 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Hypnotherapeut het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.8 Alle door Hypnotherapeut gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Hypnotherapeut worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.10 Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.11 Hypnotherapeut is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.12 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Hypnotherapeut zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching of cursus of welke overeenkomst dan ook, is Hypnotherapeut bevoegd deze wijzigingen op te nemen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

ARTIKEL 4. LEVERING & UITVOERING OVEREENKOMST

4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hypnotherapeut een (mondelinge) opdracht of een (mondeling) aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door Opdrachtgever of de offerte getekend is ontvangen door Hypnotherapeut.  Van deze kan worden afgeweken wanneer de Opdrachtgever reeds    bekend is bij Hypnotherapeut.

4.2 De door Hypnotherapeut opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst danwel op de afgesproken leveringsdatum en ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van Opdrachtgever.

4.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse schriftelijke goedkeuring worden gewijzigd.

4.4 Hypnotherapeut heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Hypnotherapeut uitgevoerde werk te vergoeden.

4.5 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de Opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor zover mogelijk zal Hypnotherapeut voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.6 Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan de Hypnotherapeut de voor de Hypnotherapeut benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt.

4.7 Opdrachtgever verstrekt daarnaast - indien van toepassing - aan de Hypnotherapeut nadere informatie welke voor de Hypnotherapeut van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Opdrachtgever ontvangt van de Hypnotherapeut per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Opdrachtgever ontvangt een inschrijvingsformulier met het verzoek het formulier in te vullen en te retourneren. Zoals beschreven op het inschrijvingsformulier gaat Opdrachtgever akkoord met de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” zodra de Hypnotherapeut het inschrijvingsformulier ingevuld heeft ontvangen. De “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” staan op de website vanessabender.nl.

4.8 Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan de Hypnotherapeut, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door de Hypnotherapeut gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan de Hypnotherapeut.

 

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 Betalingen voor diensten (incl. cursus, online programma, consulten, groepshypnose, workshops, training, trajecten) dienen binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te worden voldaan op bankrekeningnummer NL19 RABO 0355 8621 ten name van Bender Hypnotherapie & Coaching, onder vermelding van het factuurnummer.

5.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

5.3 In geval van niet tijdige betaling kan Hypnotherapeut besluiten haar werkzaamheden op te schorten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Hypnotherapeut besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

5.4 Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, kunnen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 

ARTIKEL 6. ANNULERING

6.1 Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk en in overleg met Hypnotherapeut plaats te vinden.

Indien al gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.2 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of een particuliere klant van een reeds aangevangen Opdracht vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding blijft Opdrachtgever of particuliere klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag. Opdrachtgever is gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander over te dragen zolang diegene aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

6.3 Hypnotherapeut behoudt het recht om schadevergoeding en/of annuleringskosten te eisen, bestaande uit alle kosten die Hypnotherapeut tot dan toe heeft gemaakt inclusief kosten voor derving in winst.

Indien nog niet gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.4 Bij annulering van afspraken voor consulten (hypnotherapie & coaching) door Opdrachtgever geldt:

Voor eenmalige sessies/consult & VIP/live dagen:

Opdrachtgever of particuliere klant kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. De Hypnotherapeut berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever of particuliere klant. De kosten voor annulering zijn: -bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd; -bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

Voor (online) Trajecten, Programma’s & Spreekopdrachten:

  • Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  • Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  • Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot 24 uur van tevoren: 75% annuleringskosten.
  • Binnen 24 uur: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere bijkomende kosten.

 

Bij annulering danwel verzetten van een dienst door de Hypnotherapeut geldt:

6.5 De Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor een consult te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (incl. ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterftegevallen) of in geval van niet voldoende aanmeldingen.

6.6 Indien Hypnotherapeut door onvoorziene omstandigheden of overmacht genoodzaakt is om een dienst te verplaatsen, behoudt de Opdrachtgever het recht op aanwezigheid voor een nader te bepalen datum indien de omstandigheden dit toelaten, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden en blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.

6.7 De Hypnotherapeut zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per e-mail – en zo nodig telefonisch - in kennis stellen.

6.8 Opdrachtgever kan in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 7. INSPANNINGSVERPLICHTING HYPNOTHERAPEUT

7.1 De Hypnotherapeut spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen, zoals van een redelijk en professioneel handelende Hypnotherapeut kan en mag worden verwacht. Hypnotherapeut zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het inschrijfformulier overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Echter kan Hypnotherapeut nimmer worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. Voor coaching opdrachten geldt dat Opdrachtgever tevens medeverantwoordelijk is voor de te behalen resultaten.

7.2 De Hypnotherapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist, en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

7.3 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door de Hypnotherapeut mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan de Hypnotherapeut aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc.

 

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde stukken, methodes, ideeën, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, instrumenten, hand-outs, worksheets, digitale social media posts en overige lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal, voortbrengselen van de geest berusten uitsluitend bij Hypnotherapeut en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hypnotherapeut worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan zoals bedoeld in het kader van de oorspronkelijke doeleinden.

8.2. De door Hypnotherapeut geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Hypnotherapeut en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Hypnotherapeut ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Hypnotherapeut, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Iedere handeling in strijd is met artikel 7 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, of door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de Opdrachtgever of dienst vertegenwoordiger.

 

9.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een dienst geleverd door Hypnotherapeut (een traject, 1-op-1 sessie of online programma etc.) om de dienstverlening succesvol te laten verlopen.

 

9.3 Het gebruik maken van een dienst van Hypnotherapeut en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de geleverde diensten en bijbehorende informatie, is voor eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Hypnotherapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fouten of tekortkomingen in beschikbaar gestelde materialen, misverstanden, fouten en tekortkomingen t.a.v. de uitvoering van de overeenkomst, fouten of tekortkomingen door Hypnotherapeut ingeschakelde derden en overmachtssituaties.

 

9.4 Indien Hypnotherapeut onverhoopt hetgeen bepaald in dit artikel toch aansprakelijk wordt gesteld voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Hypnotherapeut slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Hypnotherapeut uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE

10.1 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten Hypnotherapeut met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hypnotherapeut. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden. Stuur een brief met de klacht of opmerking naar Bender Hypnotherapie & Coaching, Van Lyndenstraat 17, 6521 BH Nijmegen. Een e-mail mag ook naar info@vanessabender.nl.

10.2 Bij Hypnotherapeut ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Hypnotherapeut is aangesloten bij de klachtenregeling van NIBIG. Indien partijen onderling geen passende oplossing kunnen vinden, of indien reactie van Hypnotherapeut is uitgebleven, is de Klachtencommissie van NIBIG bevoegd kennis te nemen van de klacht en erover te oordelen.

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Partijen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

11.2 De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN

De Hypnotherapeut heeft het recht voor of tijdens consulten de behandeling, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

 

ARTIKEL 13. OVERIGE

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Hypnotherapeut. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij de Hypnotherapeut Vanessa Bender.

 

ARTIKEL 14. GEGEVENS

Bender Hypnotherapie & Coaching

Van Lyndenstraat 17

6521 BH Nijmegen

Contactpersoon: Vanessa Bender

E: info@vanessabender.nl

I: www.vanessabender.nl

Geregistreerd als Hypnotherapeut bij de NIBIG: nummer 730234

Geregistreerd op de website van www.bestetherapeut.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd d.d. oktober 2022.